Verkoopsvoorwaarden

 • Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.
 • Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.
 • Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.
 • Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 30ste dag na factuurdatum.
 • De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.
 • Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12 % per jaar.
 • Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 7 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en voor de eigenlijke gerechtskosten.
 • Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 7de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 • Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Gent.

Jouw persoonlijke gegevens worden door Jabbla bvba in alle vertrouwelijkheid en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt.

Gegevens die jij met ons deelt:

 • jouw identificatie-, betalings- en contactgegevens bij een bestelling,
  • In het kader van de verkoop moeten wij jou kunnen identificeren.
  • We bewaren alle verkoopsdocumenten zoals offerte, goedkeuring van de offerte, bestelbon, leveringsbon, factuur, etc. tot 10 jaar na de aankoop voor mogelijke rechtsvorderingen.
 • jouw identificatie- en contactgegevens bij een supportvraag,
  • Wij verwerken deze gegevens om jou de dienstverlening te kunnen geven die je verwacht in het kader van die specifieke overeenkomst. Wij contacteren je alleen in kader van die overeenkomst.
  • De gegevens die voortvloeien uit een supportvraag worden na 3 jaar gearchiveerd en na 10 jaar verwijderd. We bewaren jouw gegevens tot 3 jaar na de opleiding, infosessie of demo-aanvraag zodat wij toekomstige acties zoals eventuele downloads en aankopen kunnen koppelen aan marketingacties. Nadien worden deze geanonimiseerd.
 • Jouw e-mailadres,
  • Wij versturen jou in het kader van onze overeenkomst onze nieuwsbrief relevant voor jouw aankoop. Je kan je te allen tijde uitschrijven.
  • Wij bewaren jouw gegevens gedurende de looptijd van onze overeenkomst, tot je je uitschrijft of proactief wanneer e-mails gedurende 6 maanden ongeopend blijven.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten in overeenstemming met de betreffende wettelijke bepalingen.

Je hebt ten allen tijde recht op inzage, correctie, beperking van verwerking, overdraagbaarheid en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je kan ons hiertoe een eenvoudige e-mail sturen naar info@jabbla.com. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Je kan ons te allen tijde contacteren:

Jabbla bvba
Foreestelaan 3, 9000 Gent, België
BE0462 146 107
info@jabbla.com
09 331 58 58